Obchodní Podmínky – ebook Magická Slova Mistrů Života

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k internetovým stránkám Zivotbezhranic.cz

 

Základní údaje – Prodávající

Firma: Zivotbezhranic.cz – Robert Slovák

Jméno: Robert Slovák

Ulice: Doloplazy 37

Město: Doloplazy

PSČ: 78356

Země: Česká Republika

Číslo bankovního účtu: 116 723 8103 / 0800

IČ: 71483080

Dodavatel není plátcem DPH.

Kontaktní údaje – Prodávající

Email: info @ zivotbezhranic.cz

web: www.zivotbezhranic.cz

Telefon: +420 724 712 069

 

Kupující

„Kupující” je občan či právní subjekt, který s “Prodávajícím” uzavřel “Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku.

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

 

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup a prodej ebooku Magická Slova Mistrů Života (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.zivotbezhranic.cz

1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost Robert Slovak, se sídlem Doloplazy 37, Doloplazy, 78356.

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autoři ebooku za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tématice.

 

Čl. II – Objednávka

2.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese: https://www.zivotbezhranic.cz/magicka-slova-mistru-zivota-ebook/

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky: https://www.zivotbezhranic.cz/magicka-slova-mistru-zivota-ebook/objednavka

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

  • Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.zivotbezhranic.cz/magicka-slova-mistru-zivota-ebook/obchodni-podminky obchodní společnosti Robert Slovak a že s nimi souhlasí.
  • Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2.2. Po provedení objednávky, Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

2.3. Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle čl. V. těchto Obchodních podmínek.

 

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.zivotbezhranic.cz najdete všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši.

3.2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad (fakturu), který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1. Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti SIMPLESHOP.CZ, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti SIMPLESHOP.CZ.

4.2. Možnosti plateb:
a) Bankovním převodem: v tuto chvíli je možné fakturu uhradit jen převodem.
b) Online platební kartou: V budoucnu chystáme možnost úhrady kartami VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

4.3. Forma platby:
Platba se děje jednorázově, což znamená, že budete vyzváni k zaplacení ihned po odeslání objednávkového formuláře.

 

Čl. V – Garance vrácení peněz

5.1. Za své produkty prodávající, ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

5.2. Při objednání ebooku Magická Slova Mistrů Života má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 30-ti dnů od nákupu, a to elektronickou formou na tento email: info @ zivotbezhranic.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a vrácením unikátní kopie ebooku Magická Slova Mistrů Života.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně ebooku Magická slova Mistrů života. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce na webu www.zivotbezhranic.cz

5.3. Bonusy, které při objednání kupujícímu garantujeme, kupující získá ihned při stažení ebooku Magická Slova Mistrů Života a můžete si je ponechat i v případě, že by uplatnil možnost v záruční lhůtě odstoupit od smlouvy a zaslal požadavek na vrácení peněz.

5.4. Upozorňujeme, že v eBooku Magická Slova Mistrů Života kupující najde skutečně nápomocné informace, které zlepší život kupujícího s jednou podmínkou – pakliže ebook skutečně přečte a informace uplatní.

 

Čl. VI – Sankce

6.1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku www.zivotbezhranic.cz zaslaná ze strany prodávajícího, a to prostřednictvím bankovního převodu na účet 116 723 8103 / 0800 a s variabilní symbolem: číslo objednávky.

 

Čl. VII – Odpovědnost

7.1. Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7.2. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

Čl. VIII – Ochrana osobních údajů

8.1. Prohlášení prodávajícího: Společnost Robert Slovák se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které zadáváte v objednávkovém formuláři jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.zivotbezhranic.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

8.4. Jestliže zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

 

Čl. IX – Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.zivotbezhranic.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.zivotbezhranic.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Pokud máte libovolné dotazy, kontaktujte nás.

 

 

Obchodní podmínky – ebook Magická Slova Mistrů Života 16 prosince, 2016