Akcie – metody stanovování hodnoty (díl_II.)

V první části toho článku jsme se bavili o analýze konkrétních titulů a o oblasti přímého stanovení hodnoty akcie na základě oceňovacích modelů…
V dnešním díle se pobavíme o finanční analýze podniku a lehce se dotkneme kvalitativní analýzy…

Finanční analýza podniku

Důležitost finanční analýzy je zejména ve finančním řízení podniku, nicméně je přínosná i pro analýzu cenných papírů, jelikož se zabývá popisem finančního zdraví podniku. Pro investora je tohle velice důležitá zpráva. I přes výborná makroekonomická data, rozvíjející se odvětví a výpočet vnitřní hodnoty akcie signalizující její podhodnocení nebude pro investora zajímavé nakupovat akcii podniku zadluženého a nelikvidního.

Úplná finanční analýza je opět poměrně rozsáhlá a zabývá se jí spousta publikací, navíc vznikají nové progresivní metody pro její výpočet (koncept EVA atd.), proto zde budou popsány pouze základní ukazatele, které ovšem pro potřeby obchodníka na akciových trzích dostačují.

Všechny údaje pro výpočet ukazatelů jsou k dispozici ve finanční rozvaze podniku a ve výkaze zisků a ztrát.

Analýza se skládá ze čtyř dílčích částí…

1) Ukazatele rentability

Jedná se v podstatě o ukazatele ziskovosti podniku, měří zisk v různých formách v poměru k ostatním účetním ukazatelům

 • ROA – rentabilita vloženého kapitálu; zisk před úroky a daněmi / celková aktiva
 • ROE – rentabilita vlastního kapitálu; zisk před úroky a daněmi / vlastní kapitál
 • Rentabilita tržeb – Zisk / Tržby

2) Ukazatele likvidity

Hodnotí schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům, prověřují jeho platební schopnost. Jde zejména o: 

 • Celková likvidita – oběžná aktiva / krátkodobé závazky
 • Pohotová likvidita – (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky
 • Okamžitá likvidita – finanční majetek / krátkodobé závazky
 • Čistý pracovní kapitál – oběžná aktiva – krátkodobé závazky

3) Ukazatele zadluženosti

Tyto ukazatele informují investora o kapitálové struktuře podniku a jeho stabilitě. Analyzují do jaké míry podnik využívá cizí zdroje. Podnik s vyšší zadlužeností může být ziskovější, ovšem může se dostat do problému se splatností svých závazků.

 • Celková zadluženost – nejdůležitější údaj; cizí zdroje / celková aktiva
 • Míra zadluženosti – cizí zdroje / vlastní kapitál
 • Finanční páka – celková aktiva / vlastní kapitál
 • Míra kapitalizace – (dlouhodobé závazky + vlastní kapitál / dlouhodobá aktiva)

4) Ukazatele aktivity

Měří schopnost podniku efektivně využívat vložené prostředky. Měří kolikrát podnik obrátí za rok svá aktiva (případně dílčích položek), aby získal svou roční výši tržeb. Dále se měří doba jednoho obratu aktiv (dílčích položek).

 • Obrat celkových aktiv – tržby / průměrná hodnota celkových aktiv
 • Obrat zásob – tržby / průměrná hodnota zásob
 • Doba obratu zásob – 365 / obrat zásob

Kvalitativní analýza

Velice důležitá součást fundamentální analýzy konkrétního titulu a zároveň velice obtížně vyjádřitelná. Jedná se především o zhodnocení organizační struktury podniku, stylu a kvality vedení, povědomí značky ve sdělovacích prostředcích, korupce atd.

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář