Emoční leadership aneb máte odvahu ke skutečné vnitřní r-Evoluci?

Emoční leadership aneb máte odvahu ke skutečné vnitřní r-Evoluci?

Nejnovější objevy neurověd ukazují cestu k lidskému potenciálu. Jsme tvůrci sebe sama a svého světa, ve kterém žijeme. Realita se vytváří v naší mysli a skrze naše srdce a tělo se zhmotňuje do světa forem. To, co rozhoduje o našem štěstí, úspěchu a kvalitě našich životů je naše vnitřní nastavení na úrovni podvědomí. To však můžeme utvářet kdykoli se nám zlíbí! Proto je potřebné poskytnout jedinci, který chce úspěšně provést jakoukoliv změnu, další nové komplexní zdroje, které překonávají dosavadní paradigmata.

V posledních několika letech, neurovědci potvrzují, že skutečný trvalý nárůst potenciálu člověka je daleko náročnější, než si myslíme. Vyžaduje víc než jen znát a umět. Potřebujeme skutečně osobnostně zralé lídry pevně ukotvené v hodnotách lidství a to vyžaduje změnu transformační. Tento typ trvalé pozitivní změny vnitřního nastavení osobnostních návyků lídra je na žádoucí úroveň vyžaduje lépe poznat zákonitosti změny a vývoje.  Podívejte se na nejnovější objevy neurověd v první části rozhovoru z úst Jeffrey M. Schwartz M.D. is a Research Psychiatrist at the UCLA School of Medicine. He is an internationally recognized neuroscientist, and a world authority on Obsessive-Compulsive Disorder. He is the author of the bestseller Brain Lock, and more recently, The Mind and the Brain. © Tyto myšlenky Jefrey Schwartze se popr objevily v časopise International Journal of Coaching v organizacích, 2006, 4 (2), s. 32-43 Myšlenky Jefrey Schwartze doplňuji praktickými tipy využití poznání neuroleadershipu a zkušenostmi z praxe – Emanuel Byrtus je autorem r-Evolučního přístupu k osobnímu rozvoji celostním způsobem. Je metodikem, lektorem a koučem řady úspěšných dlouhodobých programů osobnostního rozvoje jako ESRO – proškoleno více než 5600 učitelů; Emoční leadership více než 300 lídrů špičkových firem; více než 1200 koučovacích hodin s lídry firem i veřejnosti.  Vydal knihu a soubor osobnostního rozvoje Hodnoty lidství

Proč je změna někdy tak těžká?

Jeffrey Schwartz:

Mozky jsou vystavěné tak, aby na úrovni individuálních neuronů rozpoznaly změny v prostředí a vyslaly silný signál, který nás má varovat před něčím neobvyklým. Signály na zjištěné chyby jsou vytvářeny částí mozku nazvanou orbitální kortext (ten je umístěn přímo nad očními bulvami nebo důlky), které jsou velmi úzce pro-pojené s mozkovým okruhem pro strach, který se nazývá amygdala. Tyto dvě oblasti spolu soutěží a odčerpávají mozkové zdroje z prefrontálni oblasti, která je známá tím, že provádí a podporuje vyšší intelektuální funkce. To nás tlačí do jednání, které je vice emocionální a více impulsivní: naše zvířecí instinkty nad námi přebírají nadvládu. To se děje do jisté míry při každé změně. Dokonce i tehdy, když se pokoušíte změnit rutinní chováni, vysílají silné vzkazy do mozku, že něco není dobře. Tyto vzkazy mají odvést naši pozornost a jsou opravdu schopné převálcovat naše racionální myšlení. Dostat se přes tuto mentální aktivitu vyžaduje opravdu silnou vůli.…

Souvisí to se základní fyziologií mozku. Klíčovou částí naší vědomé mysli je “pracovní paměť”, která vyžaduje více energie ke svému fungování nežli sada hlubších struktur, které jsou umístěné v bazální ganglii blízko mozkového středu.

Uvědomme si a vědomě počítejme s tím, že:

 1. Změna je myslí lidí často vnímána jako hrozba, pak máme přirozenou tendenci vyhnout se novému.
 2. Strach a nejistota spojené se změnami jsou často pouze domnělé. Objevují se i tehdy, když jsou změny pozitivní.
 3. Změna vždy vyžaduje a spotřebovává vysoké množství energie, což vyplývá z fyziologie mozku.
 4. Cítit strach je přirozené, přijměme ho a naučme se s ním zacházet. Dejme sobě a lidem během změn co nejvíce jistot, předvídavosti.  Investujme energii, pojďme do akce – Zisk je odměna za riziko!

 

Jeffrey Schwartz:

Naše pracovní paměť, která sídlí v našem prefrontálním kortexu a používá se pro učení nových aktivit, má značně omezené zdroje. Tahle oblast se daleko snadněji unaví, nežli bazální ganglie (podvědomí) a je schopná udr­žoval najednou pouze omezený počet myšlenek “v mysli”. Protože pracovní paměť se může snadno přetížit, jaká­koli aktivita, kterou opakujeme (až do bodu, kdy se stane rutinním zvykem) je posouvána do částí mozku – automa­tického pilota, aby se uvolnily kognitivní – poznávací zdroje. Jen po několika měsících řízení auta to začneme dělat “bez myšlení”.

Propracovat se k no­vému okruhu spojení je spíše jako se prosekávat hustým novým lesem, nežli jako chůze po prošlapané cestičce. Musíme postupovat daleko pomaleji, dát do toho daleko víc úsilí a pozornosti na každý krok, kterým se posouváme vpřed. Teď si uvědomte, že vše to, co obvykle děláte v práci, ať už se jedná o prodej, vedení jednáni, řízeni ostat­ních, dokonce i to jak komunikujeme, je v mozku pevně zapsáno. Pokoušet se to změnit vyžaduje daleko víc ener­gie (ve formě pozornosti, jak se ukazuje), než je mnoho lidí ochotno tomu dát. Takže děláme vše, abychom se změně vyhnuli.

Uvědomme si a vědomě využijte, že:

 1. Vědomá, pracovní část naší paměti je kapacitně mnohem menší a také mnohem pomalejší a vyžaduje více energie, námahy.
 2. Všechny naše návyky (i negativní) jsou uloženy na úrovni podvědomí a z této úrovně se odehrává drtivá většina našich reakcí.
 3. Vědomá část mysli však umožňuje zaměřením pozornosti po určitý čas, zvládnout potřebný počet opakování a uložit změnu – nový návyk na úroveň podvědomí. Zabezpečte si tak růst osobní zralosti a zrušte dilema spiritualita či ego.

 

Jeffrey Schwartz:

Tím, že je mozek kvantové prostředí, tak podléhá zákonům kvantové fyziky. V kvantové mechanice otázka, kte­rou si klademe ohledně povahy, ovlivňuje výsledek, který vidíme. To také platí o mozku. Otázky, které kladete mozku, významně ovlivňují kvalitu propojení, které mozek udělá, a hluboce to mění vzorce a načasování propojení, kte­ré mozek vytváří každý zlomek vteřiny. Ted’ si zaměňte myšlenku “pozornosti” za větu “otázka, kterou klademe” a dostanete prohlášení “kam zaměříte svou pozornost, tam děláte spojení.” Zaměřte svou pozornost na něco nového a budete dělat nová spojení. Tohle platí a potvrdily to studie neuroplasticity, kde zaměření pozornosti hraje kritickou roli při vytváření fyzických změn v mozku.

Neuroplasticita umožňuje jedinci změnit svůj mozek aktivním procvičováním zaměřování pozornosti konstruktivním způso­bem. Pravděpodobně klasickou ukázkou tohoto jsou lidé trpící obsedantně-nutkavými poruchami, kteří pouze po několika týdnech trénování a po spoustě úsilí, byli schopni systematicky měnit svá mozková propojení, o které se opíraly neodbytné myšlenky. Máme schopnost změnit svůj mozek aktivním procvičováním zaměřování pozornosti konstruktivním způso­bem. Pravděpodobně klasickou ukázkou tohoto jsou lidé trpící obsedantně-nutkavými poruchami, kteří pouze po několika týdnech trénování a po spoustě úsilí, byli schopni systematicky měnit svá mozková propojení. Klíčové pro změnu mozku je systematické procvičování sebepozorovacích dovedností, kterým se říká uvědomění mysli, které dává lidem sílu, reagovat racionálně na emocionálně stresující podněty.

Využívejme to, že:

 1. Mozek je kvantové prostředí, ve kterém pozorovatel ovlivňuje pozorované.
 2. Kam směřuje pozornost, tam směřuje energie a myšlení, a tam se vytváří neurospojení.
 3. Využívejme otázky, které směřují pozornost, tedy podporují vytváření neurospojení, tedy nových nápadů a zdravých návyků.
 4. Koučovací přístup účinnými postupy pomáhá vytvořit nové návyky v osobnosti člověka. Transformovat staré naučené a škodlivé návyky na novou přirozenou úroveň v souladu s talenty osobnosti, jak ukazuje Enneagram ve Vyšších esenciálních kvalitách vědomí
 5. Koučování může být účinné jen tehdy, když koučovaný chce a je ochoten do změny investovat energii a dělat konkrétní akce.
 6. Cíleným aktivním procvičováním jsme schopni změnit – transformovat všechny omezující ­i obsedantní návyky, které máme třeba 50 let.

Chovejme se v souladu s vývojem přírody:

r-Evoluční  pojetí rozvoje potenciálu jedince, vychází z poznání přirozeného vývoje přírody a člověka. Příroda se evolučně vyvíjí jako celek v souladu s evoluční proměnou prostředí a tak se potřebuje vyvíjet i člověk. Změnu nelze zastavit, stejně tak jako nezastavíte tok života. Proto v dlouhodobém programu rozvoje osobnosti lídrů Emoční leadershipu se už několik let osvědčuje celostní přístup, který vychází z přirozené funkčnosti tvořivosti mysli. Za použití r-Evolučního pojetí dochází k revolučním změnám, ale způsobem, který působí nejen celostně, ale také evolučně, postupně. Z poznání přírodní evoluce pak vychází i naše zdravé zásady, postoje a hodnoty. Využívejte i Vy zásady, které vycházejí z nejnovějších objevů neurověd a jejich aplikaci do praxe.

Jak vidíte, změna je těžká z několika důvodů a ty ukazují na to, že je potřebné poskytnout jedinci, který chce úspěšně provést jakoukoliv změnu, další zdroje. Takže správný koučovací přístup ve vedení lidí podporuje mozek v tvoření nejen nových nápadů, ale dochází také k transformaci návyků, které omezují naše lídry a manažery.

Pomoci lidem, aby se rozvíjeli, je v našem rychle se měnícím prostředí stále důležitější. Hledejte a volte postupy, které využívají přirozených zákonitostí a vrozeného potenciálu v osobnosti člověka. Ve skutečnosti nejde o změnu, ale o návrat ke své skutečné přirozenosti. Máte odvahu být sami sebou bez rolí a slupek společenských masek? Jděte vytrvale cestou vnitřní r-Evoluce… objevte a realizujte své přirozené dary…

To vám přeje Emanuel

 

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář