Vibrace zákona přitažlivosti a mozkové vlny: Jak spolu souvisí?

Někteří koučové osobního rozvoje často tvrdí, že vibrace mozkových vln souvisí s vibracemi, na které odpovídá zákon přitažlivosti.

vibrace, zákon přitažlivosti, zákon rezonance, hladina alfa

Samozřejmě, že spolu tyto vzdálené věci souvisí.

Jen je to poněkud jiným způsobem, než kterým to koučují.

Předně je potřeba ujasnit si, co jsou vibrace mozkových vln a co je zákon přitažlivosti a k němu vztahované vibrace.

 

Co je tedy zákon přitažlivosti?

Co je zákon přitažlivosti, není jednoduché vysvětlit v několika málo větách.

Tento zákon v podstatě vyjadřuje to, že se stejné vibrace navzájem přitahují a rezonují spolu.

Odtud také pramení pojem Zákon rezonance. Jednoduše se dá rezonování stejných vibraci přiblížit asi takto.

Když rozezníte struny nějakého nástroje, tak určité části toho nástroje rezonují s vibrací, jakou ty struny mají. Když je nástroj kvalitní, rezonování nástroje zesiluje zvuk strun.

Dá se také říci, že zvuk struny rezonuje s nástrojem, a vibrace nástroje ty zvuky strun zesilují. A Zákon přitažlivosti je takovým nástrojem života, kde mohou všechny vibrace rezonovat a zesilovat se.

Vnějšímu pozorovateli to pak připadá, jakoby nějaká vibrace jedince (struny), přitahovala vibrace života – jakoby vibrace jedince rezonovaly s (byly přitahovány) nástrojem života.

Více se o zákonu přitažlivosti rozepisuji tady>>>tady>>>.

 

Co jsou to ty vibrace?

Drtivá většina z nás si určitě vzpomene, že jsme se ve fyzice učili o světle a o tom, jak vzniká duha.

Možná si také vzpomenete, že to souvisí s vlnovou délkou světla.

A právě počet těchto vlnových délek vložených do jedné sekundy, vyjadřuje frekvenci neboli velikost vibrace.

Čím vyšší frekvence tím vyšší vibrace.

 

A teď k těm mozkovým vlnám…

V současnosti se hodně mluví o různých stavech vědomí.

To souvisí s těmi mozkovými vlnami.

Když lékaři v polovině minulého století studovali spánek člověka, všimli si, že záznam EEG (elektroencefalogram) vykazuje zvláštní ustálené cykly mozkových vln se specifickou frekvencí.  

Na základě tohoto pozorování, přiřadili tyto specifické vlny k různým fázím spánkového cyklu. Zjednodušeně se pak hovoří o beta, alfa, delta a théta vlnách.

My ezoterici jsme pak toto označení převzali, jako stavy vědomí. Rozuměj např. stav vědomí alfa, stav beta apod.

Někteří ezoterikové jdou ještě dál a těmto vlnám začali říkat vibrace.

Ne, že by neměli pravdu. Ty vlny jsou opravdu vibrace.

Ale v prvé řadě jsou to vibrace mozkových vln, nikoli vibrace našeho vědomí.

Vibrace vědomí je úplně jiná kategorie vibrací. A to začínám osobně vidět jako narůstající nedorozumění některých koučů osobního rozvoje.

 

Jak spolu souvisí mozkové vlny a vibrace?

Předně chci upozornit, že mozkové vlny a vibrace spolu rozhodně souvisí. Pokusím se tedy vysvětlit jak.

Když napíšu, že pojmy vibrace a frekvence mají rozdílné významy, ateista mi bude oponovat, že se mýlím a že vibrace je jen jiný pojem pro frekvence.

S ateistou budu jednoznačně souhlasit a nebudu se pouštět do veliké debaty. Jde o to, že pojem vibrace používáme my, kteří chceme zdůraznit nefyzický rozměr. Tedy nefyzično.

Když řekneme, že má někdo vysoké vibrace, vlastně tím říkáme, že je duchovně velice rozvinutý. Někdy hovoříme o duchovně velmi vyvinutých jedincích jako o osvícených.

Tedy, když mluvím o frekvencích, nejspíše budu hovořit o našem reálném světě. Třeba o frekvencích, na kterých pracují mobilní sítě nebo o frekvencích slyšitelného zvuku.

Ale když budu hovořit o vibracích, budu nejspíše hovořit právě o nehmotných věcech, jako jsou pocity, aura, energetická centra neboli čakry, myšlenky, emoce a o všech podobných věcech, které ještě neumíme změřit nebo vědecky pozorovat.

Vibrace nehmotného světa jsou pro nás jen stěží představitelné, ale přesto jsou neustálou součástí našeho každodenního života.

 

To je ten rozdíl mezi vibracemi mozkových vln a vibracemi, které souvisí se zákonem přitažlivosti.

Ta souvislost je pak v tom, jak pracuje naše vědomí a jak to souvisí s naším mozkem.

Jak jsem zmínil výše, používáme dnes pojmy stavu vědomí k tomu, abychom mohly vysvětlit naše chápání věcí nehmotných.

Nejčastěji se můžete setkat s tvrzením, že stav vědomí označovaný jako alfa, je stav, do kterého se dostáváte při meditacích.

Tedy pokud meditujete a umíte to, vaše vědomí se dostává do takové činnosti, při které váš mozek produkuje mozkové vlny ve frekvenčním rozmezí 7 až 14 Hz.

Ano opravdu se dá říci, že vibruje na těchto frekvencích a bude to pravda.

Ale když budete ateista a toto tvrzení uslyšíte, bude jednoduché se příště domnívat, že když někdo hovoří o vibracích, tak nejspíše hovoří právě o stavu vědomí. To však už pravdou většinou není.

 

To, že stav alfa umožňuje správně meditovat, je dnes už téměř ve všeobecné známosti.

Ale tvrdit, že stav alfa vám umožní pracovat snadněji se zákonem přitažlivosti je velká a nebezpečná zkratka.

Nebezpečná v tom, že nebudete mít se svou afirmací úspěch a to vás utvrdí v přesvědčení, že je celý ezoterismus jeden velký nesmysl.

Hlavní kouzlo alfy (rozuměj stav vědomí) spočívá v tom, že oslabuje naši obranu proti změně myšlení.

Naše Ego do alfy nemá přístup a proto, cokoli co přijmete ve stavu alfa za své, bude pak pro vás snazší dostat do běžného vědomí jako vaši součást.

 

Nyní to zkusím napsat lidštěji.

Když se vám podaří vyvolat ve svém vědomí stav alfa, oslabíte odpor Ega k přijímání nových věci a jejich přijetí je pro vás snazší.

Vaše Ego je ten, kdo vám našeptává – to je nesmysl, kdykoliv slyšíte něco nového.

Kdykoli se rozhodnete pro nějakou změnu ve svém životě, je to právě vaše Ego, které se této změně začne bránit.

Ve stavu alfa máte mnohem větší šance, že tlaku svého Ega nepodlehnete a zamýšlenou změnu prosadíte a časem se stane vaší součástí.

 

A teď k těm vibracím, se kterými pracuje Zákon přitažlivosti.

Zjednodušeně to mohu popsat takto. Vše, co nás obklopuje a vše, co vnímáme, má své vlastní specifické a neopakovatelné vibrace.

Každá věc, každý živočich, každá myšlenka, každý pocit i každá emoce. To vše jsou neopakovatelné vibrace Života.

Dokonce každá buňka našeho těla má své vlastní a neopakovatelné vibrace. Veškerá hmota vibruje na hmotných vibracích.

Avšak součástí našeho života jsou neoddělitelně také nehmotné vibrace. Pocity a emoce jsou typické nehmotné vibrace.

Lidská moudrost – to jsou také nehmotné vibrace.

 

A jak si tyto vibrace představit?

To opět není jednoduché popsat. Představte si, jak spolu hovoří dva lidé. Pokud jeden bude mluvit česky a druhý anglicky, nebudou si rozumět.

Když se ale jeden naučí jazyk toho druhého, budou schopni se domluvit.

Jak se ale naučit ten druhý jazyk, když mu nerozumíme?

Naše vědomí, ve spolupráci s naším mozkem, se to naučit dokážou.

 

Co se však ve skutečnosti při tomto procesu děje?

Do našeho vědomí přijde myšlenka a náš mozek vytvoří konkrétní signály a posílá je jako příkazy do našich svalů, které se starají o to, že umíme mluvit.

Neposílají hotová slova, ale signály, které teprve hlasivky přemění na slova.

Když chceme hovořit jiným jazykem, naše vědomí nejdříve sestaví myšlenku a teprve poté ji mozek zapracuje do signálů toho druhého jazyka.

Ale tam v tom začátku, kde vzniká popud sestavit myšlenku do slov, je myšlenka toho, co má být sděleno.

A ta není v českém nebo anglickém jazyce. Je to jen myšlenka toho, co se chystáme tomu druhému sdělit.

Tyto myšlenky můžeme pojmenovat jako základy toho, co budeme sdělovat a tento základ je společný pro všechny jazyky.

Myšlenka toho, co chceme sdělit, je stejná pro angličtinu, pro češtinu, ruštinu, němčinu, latinu, sanskrt, prostě pro jakýkoliv jazyk.

Je jedno, v jakém jazyce je myšlenka řečená. Ta myšlenka sdělení je základ, který pak převádíme do slov.

 

A úplně stejné je to s vibracemi Zákona přitažlivosti.

Vibrace jsou takovým základem života, kterým Život promlouvá ke všem bytostem.

Všechny živé bytosti vnímají vibrace Života a ve vědomí každé bytosti nějaká vibrace převládá.

Když nám náš mozek překládá vibrace Života, vnímáme je, jako myšlenky.

Naše pocity a emoce jsou odpovědí na tyto vibrace Života a mají specifické vibrace, které si formujeme naší zkušeností s vnějším světem.

A nějaká vibrace, nějaký pocit a emoce, v našem vědomí vždy převládá. Je naší nejsilnější vibrací.

Právě tato naše nejsilnější vibrace aktivuje rezonanci se Zákonem přitažlivosti a ten nám začne poskytovat vibrace, které se nejvíce blíží naší hlavní převládající vibraci.

Dá se říci, že rozezvučíme nástroj Života a ten s námi začne rezonovat na vibraci, kterou mu poskytujeme jako naši nejsilnější vibraci.

A Život s námi rezonuje tak, že nám poskytuje věci, které obsahují podobné vibrace.

 

Vibrace, na které odpovídá Zákon přitažlivosti

Vlastně ani nemusíte vibracím rozumět. Stačí, když je budete chápat jako své emoce. Je vaší nejsilnější emocí zloba?

Je to, jako byste si u Života zadali objednávku dnešního dne: „Živote, pro dnešní den jsem si vybral zlobu.“  

Život si objednávku přečte a odpoví: „Aha, pán si přeje rezonovat zlobu“ a pomyslí si: „Tvé přání je tvé přání.“

A z nějakého důvodu začnete ten den potkávat lidi, kteří budou rezonovat s tou vaší zlobou a budou ji posilovat.

Je vaší převládající emocí radost? Potkáte ten den hodně lidí, kteří vám tu radost budou posilovat.

 

Souvislost s mozkovými vlnami

Vaše denní vědomí produkuje vlny beta. Pánem tohoto vědomí je vaše Ego a proto silně podléháte tomu, s čím jste ve svém životě už udělali nějakou zkušenost.

Především podléháte vašim dlouholetým stereotypům a návykům získaným v dřívější části života. Podléháte svým převládajícím náladám.

Když se naučíte meditovat, tak se především naučíte dostávat do alfa-stavu vědomí.

Při meditaci se dostáváte do stavu vědomí, označovaného hladina alfa.

Sem vaše Ego nemá přístup a vše, co v tomto stavu přijmete jako správné, dostanete rychle také do běžného stavu vědomí.

 

Chcete-li tedy pracovat na změně svých emocí, pocitů a myšlenkových stereotypů, je využití stavu alfa tou nejlepší volbou.

Změníte-li své emoce a myšlenkové stereotypy, změníte tím převažující vibrace svého vědomí, se kterými rezonuje Zákon přitažlivosti a váš život se změní.

Stáhněte si nyní Binaurálním program Pro dobrou náladu a vyzkoušejte si, jak na vás působí programování dobré nálady ve stavu alfa

Jestli Vás téma článku zaujalo, navštivte můj blog, kde najde další zajímavé články a informace.

.
.
.

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář