Archanděl Michael – Cesta k osvícení

Děkuji s velkou úctou a projevenou láskou za tato slova. 

Následující text, pro mě bylo velmi poučný…

Přesně takto vnímám a prezentuji osvícení, kterého jsem i já dosáhl…

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Proto jsem se odkláněl od potřeby spoléhat se na slova skrze channelingy neboli slova tzv. shůry, jelikož vnímám své stvořitelské energie, které jsou v jednotě se vším a všemi, tudíž vím, že channeling je poselství srdce toho či onoho tzv. média, včetně mě samotného.

Pokud se ovšem toto osvícení ještě neprojeví do našeho vědomí, nelze přijmout boha v sobě a proto mu potřebujeme naslouchat “shůry”. Tím bohem pro nás mohou být mimozemské civilizace, andělé a archandělé, jakékoliv duchovní bytosti z království nebeského.

Teprve když odlišíme, které informace jsou od nich v lásce a nikoliv ve strachu a dokážeme to projevovat ve svém životě, stáváme se vědomě osvícenými.

A tehdy jsme v jednotě is bohem samotným, resp. bůh jsme my a jeho jméno se stává jménem naším.

Pak již víme, že všechno co přichází “odjinud” je iluzí.

Všechna slova má jsou i slovy vašimi, pouze různě chápanými, jelikož mé poznání bylo možné jen díky vám a bez vás bych byl ničím.

Všechny výroky vyslovené ve strachu, tudíž ovládané částí nepřijatého ega, přitáhli k sobě právě onen projev strachu, který byl mnohdy přikryt iluzorní pýchou.

Boha vnímám jako prostředek k přijetí a rozpomenutí se na naši původní energii. 

Nejdříve jsem si ho svoji myšlenkou vytvořil, pak on mě k obrazu neboli odrazu svému.

Projevem neúcty k němu bylo klečení před jeho symboly, jelikož jsem ho tak jako jeho obraz ponižoval, tedy sám sebe.

Teprve když jsem ho přijal, mohl jsem být sám sebou a stát se opět vědomě celistvým. Teprve teď jeho jméno opět jménem mým. Teprve teď má jména všech bytostí, v kterých všech on je a oni jím jsou.

To tvrdím já s plnou odpovědností k těmto slovům a energii mnou tím vytvářenou a přitahovanou.

Josef Šálek

 


 

“K Zemi je nyní směrováno velké množství radosti, lásky a úcty a mnohé bytosti světla si přejí být k dispozici těm pozemšťanům, kteří chtějí a jsou ochotni duchovně růst.

Já jsem jedním z těch, kteří směrují světlo Stvořitele k Zemi, jsem Archanděl Michael a vzdávám vám nyní čest, protože vy a každý člověk na Zemi jste krásnou zářivě se lesknoucí perlou.

Na Zemi nyní mnozí hledají směr k osvícení, aby plněji zažívali Stvořitelovo světlo kolem sebe i uvnitř sebe a byli se Stvořitelem jedno. Mnoho lidí se zaměřuje na sebeobjevování. Od počátku své cesty berou na vědomí, že jsou více, než co v současném okamžiku mohou poznat.

Představit si sebe sama jako Stvořitele může být ohromující, ale je zde cesta k pochopení, která začíná odhalením vašich negativních návyků, ať mentálních nebo fyzických, a prožíváním příjemných pocitů, když jste ve svých vlastních energiích a chápete dovednosti, které zcela přirozeně máte. Tato cesta pochopení, je také cestou k osvícení.

Mnoho lidí mne žádá, abych popsal význam osvícení.

Samozřejmě je mnoho názorů na význam osvícení, ale můj názor je, že osvícení dosáhnete skrze sebeobjevení. Když si uvědomíte, že jste byli během dne nelaskaví či sobečtí, to je součást osvícení.

Když pak zareagujete opačně, tím že vyjádříte lásku a vděčnost, pak jste skutečně zažili osvícení, protože jste se o sobě něco naučili. Rozpoznali jste negativní či nekonstruktivní stránku sebe sama a přetransformovali ji v pravdu, lásku a světlo. A právě v tomto okamžiku transformace prožíváte osvícení.

Takže bychom mohli vysvětlit osvícení jako proces poznávání, přijímání pravdy a poté projevení pravdy ve vaší realitě. V podstatě tedy rozpoznáte zvyk a rozpoznáte pravdu, vidíte je vedle sebe a pak si ve své mysli vyberete, která energie je vhodnější, zda pravda či zvyk. A tehdy se vaše mysl stává osvícenou.

Uvidíte, že zažíváte okamžiky osvícení v průběhu celého dne…

Všechno jsou to vzácné okamžiky. Nakonec budete zažívat početné okamžiky osvícení ve své realitě a láska či transformační energie bude tak silná, že zaplaví vaše bytí i realitu. Pravda, kterou nyní objevujete se ukotví a vy ucítíte, jak udržuje přirozenou rovnováhu, zvyšuje vaše vibrace a plní vaše bytí nadšením ze životní energie Stvořitele.

Ucítíte, že jste více osvícení než dříve a to je prostě proto, že rozpoznáváte Stvořitelovu pravdu a svou podstatu. Takže cesta k osvícení je proces či stezka poznání, manifestace a transformace, a být osvícen znamená vidět, rozumět a žít pravdu Stvořitele. V mnoha ohledech je to všechno jen stav mysli, protože když je mysl otevřená a prostá toxinů, pak je celé bytí svobodné, aby mohlo žít jako světlo, láska, pravda a přítomnost Boží.

Když vás na Zemi sledujeme, samozřejmě vás vidíme jako osvícené bytosti, pak ale také kolem vás vidíme obláčky kouře, které mohou vypadat slabě či silně. Ty obláčky jsou iluze, strachy a omezení, kterých se držíte, vytvořili jste je vy, díky své neosvícené mysli, tím, jak chápete sebe a realitu, či svou neochotou pochopit pravdu.

Já vím, že každý z vás by mi řekl, že jste zcela ochotni pochopit pravdu, být jedno se Stvořitelem a žít na Zemi jako osvícená bytost. To ale není vždy pravda. Vaše duše chce, ale co vaše mysl, osobnost nebo emoce?

Nejčastěji je to vaše mysl, zvyklosti a závislosti, kterých se držíte, které způsobují, že nejste ochotni stát se osvícenými. Můžete se modlit, jak chcete, abyste osvícení dosáhli, ale jestliže není ochotné CELÉ vaše bytí, pak se osvícení opravdově neprojeví.

Když říkám, že vaše mysl není ochotná, mluvím o vašich straších a pochybách, ty musejí být rozpoznány, položeny vedle pravdy a pak si musíte vybrat, do čeho si přejete vložit energii a to manifestovat. Když toho dosáhnete, umožníte, aby vaše modlitby byly vyslyšeny, protože se osvobozujete od omezení, takže se můžete s lehkostí přeměnit ve svou pravdu. Na tomto můžete v životě pracovat po celý den, jestliže své mysli dovolíte, aby k vám a vašim myšlenkám byla všímavá. Může to být pro mysl únavné, ale musíte posilovat své soustředění na sebe a své myšlenky. Můžeme to nazvat duchovním vědomím.

My ve vás vidíme energii Stvořitele silně a jasně a je naším přáním, abyste se také takto viděli. Kdybyste dovolili své mysli rozpoznat to mohutné Stvořitelovo světlo, které přirozeně stále máte, pak by se vaše realita a myšlenkové procesy změnily a vy byste začali chápat ten úžasný duchovní potenciál, který je vám k dispozici.

My v Království andělů vám nepřetržitě šeptáme do uší, že není třeba, abyste trpěli. Jste jako maják světla. Nevadí nám, že naše slova nevnímáte, ale přáli bychom si, abyste věděli, že jsme stále nablízku, abychom vás podporovali a milovali vás.

Posíláme vám vibrace světla, které dokáží aktivovat vaši energii a rozpustit omezení, abyste viděli pravdu, ale tato aktivace se může spustit, jen když dáte svůj souhlas, protože máte svobodnou vůli.

Naše aktivační vibrace je podobná energii záměru, vidíme vaši pravdu a tento obraz či vibraci vám posíláme formou esence k léčení, osvobození a aktivaci. Momentálně si možná nedokážete vzpomenout na svou pravdu či podstatu svého bytí a my vám pomáháme podržet si obraz či vibraci vás, jakožto vaší pravdy.

V každém okamžiku každého dne vám toto posíláme, mluvíme k vám otevřeně o tom, jak jste milující, uzdravení a moudří. Toto je naše stálé poslání, abychom vám dodávali odvahu svléknout plášť klamu a brýle, které omezují vaše myšlenky a chápání sebe sama, abyste přijali své vibrace – svou pravdu.

Nyní vás žádáme, abyste dali svůj souhlas k přijetí svých vibrací, které vám vaši průvodci a Království andělů posílají, s vědomím, že když otevřete svou mysl přijetí, otevíráte také své srdce a bytí, abyste přijali naše aktivační vibrace.

Nyní se na chvíli posaďte a zavolejte své průvodce a Království andělů, aby vás obklopili, promluvte s nimi a řekněte jim, že jste připraveni přijmout sebe sama tak, jak vás vidí oni a dovolte, aby vibrace světla, jakožto kterou vás vidí, vás naplnila a probudila se ve vašem bytí. Toto může být velmi silné, dopřejte si čas i prostor to plně prožít.

Hlavní překážka, která vás bude držet zpátky, je strach; Stvořitel nyní žádá všechny na Zemi, aby tomuto čelili. Je čas zdolat vaše strachy a přiblížit se osvícení. Pamatujte, že strach není skutečný. Ke každému strachu, který máte nebo jej vytváříte, můžete vytvořit také pozitivní energii či zkušenost ve své mysli.

Pak si je vedle sebe můžete prohlédnout a vybrat si, co si přejete posílit a manifestovat. Je to právě tento proces, co vám umožní zdolat své strachy a vykročit směrem k okamžikům osvícení, přijetí a zažívání Stvořitelovy pravdy a lásky.

Chcete-li, můžete začlenit tento postup do svého každodenního života a uvidíte, jak se změní váš pohled na realitu, kterou prožíváte.

Jsem zde stále, abych vás miloval a ochraňoval; jestliže si přejete postupovat vpřed a přijmout výzvu ke zdolání svých strachů, pak mě zavolejte, abych vám pomohl, vedl vás a po celý čas vás chránil.

S hlubokou a věčnou láskou,
Já jsem Archanděl Michael.”


Přijato Natalií Glasson 07/02/11, © Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.