ČAKRY – k čemu slouží a jak fungují.

Čakry slouží v systému energií člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány různých frekvencí.
Přijímají, buď přímo nebo prostřednictvím nádí, životní energii z vibračních poté, ze svého okolí, z kosmu a ze zdrojů, které leží u základů každého projevu tvoření, transformují ji do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších oblastí lidské bytosti, a opět prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařují energii do okolí.
Tímto systémem je člověk v bezprostřední interakci se silami, které působí na různých úrovních bytí v jeho okolí, v kosmu a u základů všeho tvoření.
Některé staré texty udávají počet čaker až číslem 88 000. To znamená, že na lidském těle není téměř místa, které by nebylo citlivým orgánem pro přijímaní, přeměnu a opětovný výdej energie.Většinou jsou to však čakry malé a hrají v celém systému pouze dílčí roli.
Existuje asi 40 vedlejších čaker většího významu.
Nejdůležitější z nich jsou v oblasti sleziny, na šíji, na dlaních a na chodidlech. Sedm hlavních čaker, které se nacházejí podél vertikální osy těla na jeho přední straně, je tak rozhodujících pro všechny nejdůležitější funkce lidského těla, duše i ducha.

Vlastní sídlo mají čakry v éterickém vibračním poli. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům s rozdílným počtem okvětních lístků. Ve východní tradici jsou proto často označovány jako lotosové květy. Rozdělení květů na jednotlivé lístky znázorňuje kanálky energie, nádí, kterými energie proudí do čaker a kterými je vedena dál do vibračních polí. Jejich počet je od čtyř takových kanálků u první čakry až k tisíci kanálků sedmé čakry na temeni hlavy.

Od prohlubně ve středu každého květního kalichu vede kanálek, jakýsi stonek květu čakry, směrem k páteři a vniká do ní. Spojuje čakry s nejdůležitějším kanálem energie zvaným sušumna, který prochází páteří a pokračuje dál až k temeni hlavy.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu.

Této vlastnosti vděčí za své jméno – „čakra“ v sanskrtu znamená „kolo“. Otáčivý pohyb těchto „kol“ způsobuje, že energie je vtahována do vnitra čaker. Když se změní směr otáčivého pohybu, energie proudí z čaker ven.

Čakry většiny lidí mají obvykle průměr asi 10 cm. V každém centru energie jsou vibrace všech barev, avšak jedna barva (odpovídající hlavní funkci této čakry) vždy dominuje. Při pokračujícím rozvoji člověka se čakry rozšiřují a frekvence vibrací se zvyšují. Také barvy čaker jsou jasnější a zářivější.

Velikost a kmitočet vibrací čaker určují množství a kvalitu energií, které jsou čakrami přijímány ze zdrojů různého druhu. Jsou to energie z kosmu, z hvězd, z přírody, ze záření všech věcí a bytostí v našem okolí, z našich vibračních polí, ale také z neprojeveného prazákladu všeho bytí.

Tyto energie jsou přiváděny k čakrám částečně kanály nádí, částečně proudí do čaker přímo.

Čakry však přijímají také přímo ty vibrace z okolí, které odpovídají jejich momentálním frekvencím. Tak nás spojují svými různými funkcemi s děním v našem okolí, v přírodě a v kosmu tím, že slouží jako „antény“ pro celý frekvenční rozsah energie.

Čakry můžeme také považovat za smyslové orgány vibračních polí (energetických těl). Naše fyzické tělo se svými smysly je „vozítko“, přizpůsobené životním zákonitostem na naší planetě, s jehož pomocí obstojíme ve vnějších oblastech života, a s nímž zároveň můžeme realizovat na Zemi naše vnitřní hodnoty a vědomosti. Čakry slouží jako přijímače pro všechny frekvence energií a informací, které jsou mimo rozsah našich smyslů. Jsou branami, které nás spojují s neohraničeným světem jemnějších energií.

Čakry ale také vyzařují energii přímo do okolí, a mění tak jeho atmosféru.

Čakrami můžeme vyzařovat léčivé vibrace stejně jako vědomá či nevědomá poselství a ovlivňovat tak lidi, situace i hmotu v pozitivním i negativním smyslu.

Abychom dosáhli vnitřní celistvosti a s ní spojené síly, tvořivosti, poznání, lásky a spokojenosti, musí být všechny čakry otevřené a musí harmonicky spolupracovat.

To je však dáno jen málo lidem. Bývá pravidlem, že jednotlivé čakry jsou aktivovány rozdílně, a to většinou jen ty nejnižší dvě.

U osob, které zaujímají význačné společenské postavení nebo jsou nějakým způsobem hodně vlivní, je často abnormálně aktivní i čakra třetí (solar-plexu). U lidí lze nalézt nejrůznější kombinace otevřených, zablokovaných a jednostranně fungujících čaker. Tyto stavy se během života mění, protože v různých časových obdobích jsou vždy důležitá jiná životní témata.

Vědění o čakrách se může stát neocenitelným pomocníkem sebepoznání, vést k získání všech důležitých schopností a dopřát si tím naplnění a radost v životě.

1. ČAKRA (KOŘENOVÁ)

je spojená s živelností a individualitou. Spojuje nás s psychickým světem a uzemňuje nás. Nevyrovnaná kořenová čakra znamená, že náš život je orientovaný příliš mnoho na materiální hodnoty a majetek. Když je kořenová čakra otevřená a v rovnováze, je člověk propojený se zemí a přírodou a pozná, co je opravdu důležité.

2. ČAKRA (SAKRÁLNÍ)

je úzce spojená se sexualitou, divokou smyslnou touhou, nespoutanou vášní a erotickou fantazií. Tato čakra reguluje naši sexualitu, odpovídá za mužskou nebo ženskou sexuální energii. Nevyrovnaná sakrální čakra může brzdit naší sexuální aktivitu a kreativitu a ohrožovat naplnění našich vztahů. Když je sakrální čakra otevřená a v rovnováze, tvořivost, láska k životu a lidem kolem nás plyne a vaše city jsou skutečné, ryzí a přímé.

3. ČAKRA (SOLAR PLEXUS)

je známá jako čakra vnitřní síly, dynamiky, energie a schopnosti posilovat vnitřní já. Kontroluje a reguluje naše vztahy k ostatním. Kdyby tato čakra nebyla v rovnováze, naše vztahy s ostatními bychom byli schopni vnímat jen zkresleně a nereálně. Když je Váš solar plexus otevřený a uvolněný, jste schopni vidět jasnýma očima, kdo jste a jaké je Vaše místo ve světě a vesmíru. Jste v souladu se sebou samými i ostatními.

4. ČAKRA (SRDEČNÍ)

je spojená s bezmezným citem, soucitem, empatií a láskou. Ovlivňuje naše vztahy k sobě samým, k druhým i k okolnímu světu. Srdeční čakra je centrem celého systému čaker. Spojuje nejnižší psychická a emocionální centra s nejvyššími spirituálními a mentálními centry naší osobnosti. Nevyrovnaná srdeční čakra znamená, že neustále vyhledáváme uznání ostatních, obáváme se odmítnutí, ale také se bojíme závazků a uniká nám skutečné naplnění našich vztahů. Otevřená a vyrovnaná srdeční čakra znamená, že dokážeme cítit opravdovou lásku a soucit k druhým i k sobě sama. Cítíme se být spojeni s živými bytostmi a dokážeme dojít k vzájemnému pochopení a souznění duší.

5. ČAKRA (HRDELNÍ)

napomáhá komunikaci a jasnému vyjadřování. Pokud by naše hrdelní čakra byla nevyvážená, znamenalo by to závažnou překážku naší schopnosti efektivně a otevřeně komunikovat s naší vlastní myslí a tělem, stejně tak, jako s naším vnitřním já i s lidmi kolem nás. Otevřená a vyrovnaná, správně fungující hrdelní čakra znamená, že se dokážeme vyjádřit a projevit a jsme schopni upřímně a otevřeně sdělovat své slabosti a silné stránky.

6. ČAKRA (TŘETÍ OKO)

je spojená s jasným viděním světa kolem nás a také našeho vnitřního světa. Tato čakra nás spojuje s intuitivní částí a napomáhá nám otevřít se našemu vyššímu vědomí a skrytým schopnostem našeho podvědomí. Nevyvážená čakra třetího oka znamená, že jsme až příliš zaměřeni na vědomou část naší mysli a nejsme schopni slyšet hlas našeho podvědomí a vnímat naší intuici ani vyšší smysl situací a věcí kolem nás. Otevřené třetí oko napomáhá vizualizaci našich cílů při meditaci. Navíc v kombinaci se srdeční čakrou může výrazně přispět k našemu uzdravování.

7. ČAKRA (KORUNNÍ)

je spojena s naší identitou, jedinečností a souladem. Spojuje nás s energií universa a s naším vyšším vědomím, umožňuje nám přijímat pozitivní energii z našeho okolí a nechat ji plynout ostatními čakrami. Při meditaci můžeme cítit a představit si energii, která plynule protéká naší korunní čakrou směrem dolů přes kořenovou čakru do země. Nevyrovnaná korunní čakra nám neumožní naplno využít celý náš duševní a fyzický potenciál a my nejsme schopni dosáhnout našich cílů. Jedině plně otevřená korunní čakra nám umožní najít své opravdové já, nikoliv to fyzické, ale duchovní. Díky této čak ře můžeme zůstat otevřeni novým možnostem a dojít k pochopení, porozumění a souladu s vlastním já.

VYROVNÁNÍ ČAKER JE MEDITAČNÍ A VIZUALIZAČNÍ PRAKTIKA, KTERÁ SLOUŽÍ K OTEVŘENÍ A VYČIŠTĚNÍ VŠECH ČAKER A UMOŽŇUJE NÁM CÍTIT A VNÍMAT LÉPE SVĚT KOLEM NÁS. KDYŽ BUDOU VAŠE ČAKRY V ROVNOVÁZE, BUDETE SE CÍTIT ENERGIČTÍ A BUDE PRO VÁS SNAŽŠÍ DOSTÁT SVÝM SCHOPNOSTEM A DOSÁHNOUT CÍLE.