Kuchařka pro každého…

Tento rok vnímám v zesílených projevech skutečností, které rozum mnohých nebude chápat a pobírat.
Tyto projevy budou k lidem velmi výrazně posouvány médii. Všichni se díky nim nebo pomocí vlastních prožitků budou častěji než doposud zamýšlet nad “věcmi mezi nebem a zemí”.

Proto jsem se rozhodl poskytnout “kuchařku” pro prvotní seznámení s duchovními informacemi, která umožní pochopit v několika minutách základní zákonitosti a principy umožňující uchopit dosud “nepochopitelné” i zastáncům pouze světského a materiálního vyznání, kteří budou mít o ně zájem.

Neviditelné pocity…

Každý se již setkal s tím, že mohl vnímat rozdílné pocity na různých místech. Zesíleně v přítomnosti lidí. Někdy tak měl pocity příjemné, jindy mohli být nepříjemné. Tento pocit mohl vnímat aniž by někdo z lidí musel promluvit nebo se ho dotknout.Lze tento projev v dané chvíli vidět, slyšet, ochutnat, ucítit nosem nebo se ho dotknout?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Energie…

Zároveň víme, že existuje energie, elektrická, magnetická, odstředivá, dostředivá, odpudivá, přitažlivá, záporná a kladná. Tyto energie také většinou nevidíme pokud při ní nevzniká eletrostatický náboj.

Tvořivost myšlenky…

V našem mozku jsou nervová zakončení, která jsou stimulována elektromagnetickými impulsy. Poměr mezi silou elektrického a magnetického pole určuje zda-li se naše nervová vlákna a svaly v těle smršťují nebo rozpínají, činíme-li pohyb nebo jsme-li v klidu. Tyto impulsy jsou aktivovány naší myšlenkou čili chceme-li učinit krok, nejdříve na to pomyslíme a pak v mozku vytvoříme elektromagnetický impuls, který vyšle informaci do svalu a ten pohne nohou.

Náboj myšlenky…

Myšlenka tedy vytvoří elektromagnetický náboj. Pokud má převládající elektrickou hodnotu, čili odstředivou sílu, tak je myšlenkou tvořivou, naléhající s krajní možností bojovné nenávisti. Pokud má větší magnetickou hodnotu, čili dostředivou sílu, tak je myšlenkou přijímající, uvolňující, chápající.

Působení vytvořené myšlenkou…

Tato energie však není omezená pouze na způsobené projevy v lidském těle, ale i mimo něj.
Proto můžeme vnímat a rozlišovat agresivního člověka nebo člověka vyrovnaného a šťastného.
Takto myšlenkou vytvořená energie však zůstává především v místě, kde je vytvořena. Proto v místech s velkou koncentrací podobně naladěných lidí, ji můžeme intenzivně vnímat. Pokud přijdeme například do nemocnice, tak není jednoduché udržet si radostnou náladu, kterou jsme před vstupem do ní mohli mít. Energie, která je v prostoru vytvořena, má náboj bolesti, utrpení a lítosti. Tudíž nás může silně ovlivnit a my se automaticky začínáme cítit sklesle a nepříjemně. Nazýváme to kolektivně vytvořená energie nebo kolektivní vědomí. A to se nevztahuje pouze na takovéto budovy, ale na energii rodin, měst, států a národností a lidstva celé planety země. Proto jsou agresivnější národy a místa na zemi a naopak umírněnější entity a národnosti.

Myšlenka nezávislá na prostoru a čase…

Energie myšlenky však nepůsobí pouze v místě, kde byla vytvořena, ale také tam, kam byla zaměřena. Oproti našim smyslům a rozumu není totiž závislá na čase a prostoru. Pokud na něco nebo někoho pomyslíme, může to být myšlenka na přítomný okamžik, ale také vyvolaná minulostí nebo zaměřená na budoucnost. Může být vyslána k někomu, kdo je poblíž nás, ale také k někomu, kdo se nachází na druhé straně naší planety. Jelikož není časem ani prostorem podmíněná, může ji proto adresát pocítit ať se nachází kdekoliv. Nazýváme to telepatií, šestým smyslem, intuicí atd.

Pociťování přijímané myšlenky…

Čím více známe projevy svého fyzického těla, tím jsme na tento příjem myšlenkových energií senzitivnější. Souvisí to se životním stylem uvolněným od stresových zátěží, zaměřeným spíše optimisticky, projeveným v radostných a uspokojujících činnostech. Tato uvolněnost umožňuje tyto pocity více vnímat.

Atom… základní jednotkou hmoty…

Atom je složen z obalu a jádra. V obalu jsou projeveny elektrony, částice s negativním el. nábojem, v jádře protony, částice s pozitivním el. nábojem a neutrony. Tyto částice se dále rozkládají na kvarky. Působení elektrických sil v atomu je jediným projevem, který určuje podstatu atomu. Takže základní jednotkou hmoty je částice, která je ve skutečnosti zcela nehmotná.
Navíc podle měření kvantové fyziky je elektron možné změřit pouze pokud na něj zaměříme svoji pozornost, jinak je v prostoru rozprostřen. Tudíž hmota je projevována pouze skrze zaměřenou myšlenku na ní.

Vazby a propojenost…

Dle počítačových programů, vědeckých výzkumů a měření, byl vesmír před velkým třeskem velikosti hráškového zrnka. Nyní se stále rozpíná a všechny planety, hvězdy, všechny jeho hmotné i nehmotné složky jsou mezi sebou stále propojeny. Tudíž vliv každého člověka je propojen s působením, které má vliv na vesmírné zákonitosti a naopak. Toto se více či méně přesně odráží v astrologii a horoskopech.

Léčení a nemoce…

Pokud tedy přijmeme, že energie myšlenky má různý náboj, který může působit na zaměřený subjekt, můžeme tak působit na druhé. V momentě, kdy si uvědomíme, že naše tělesná schránka je složena z tkání, orgánů, kostí atd. a že základní částicí je buňka, která je ve své podstatě opět nehmotná, jelikož v ní působí pouze různé elektromagnetické a chemické reakce, tudíž má energetickou podstatu, je možné prostřednictvím naší myšlenky působit na zdravotní stav svůj i ostatních. Každá nemoc má svoji duchovní neboli energetickou příčinu, která se poté symptomaticky projevuje v bolestech a nemocech. Pokud se léčí pouze tyto projevy, skutečná příčina vyvolá opět tuto nemoc nebo bolest v té samé nebo podobné oblasti. Tímto se obecně zabývá léčitelství, homeopatie a další alternativní medicinské obory.

Posmrtné životy…

Podle zákona o zachování energie není možné aby se energie ztratila, ale pouze přeměnila. Tudíž veškeré naše emoce, poznatky a další prožitky a zkušenosti jsou uloženy nejen v bioenergetickém poli našeho těla, ale i na místech, kde k těmto projevům poznání došlo. A tam působí zase na vše ostatní. Navíc tato námi vytvořená energie se stále ve formě opakujících se životů stále dále vyvíjí. Různé vzpomínky na minulé, však vědomě neprožité (deja vu), schopnosti otevírající se v hypnózách, množství zážitků ze stavů klinické smrti a další úkazy toto poznání posilují. A jelikož vše dle vesmírných zákonitostí souvisí se vším, tak genetický vývoj těla člověka jde pospolu s vývojem vědomí člověka, které se právě přes tyto inkarnace neboli posmrtné další životy, má možnost zdokonalovat spolu s dokonalejším a vyvinutějším tělem.

Víra v boha…

Lidé se snažili všechny tyto výše uvedené zákonitosti a působení energií pochopit po věky věků. Bylo to však nad rámec jejich chápání a tudíž začali věřit v nějakou sílu, která toto vše řídí a předurčuje. Proto si vytvořili víru v bohy nebo v boha…křesťanství, buddhismus, islám atd. Tato víra postupně mohla dovést lidi tohoto stupně vývoje k uvědomění si těchto zákonitostí a k převzetí odpovědnosti za každou vytvořenou myšlenku, slovo a skutek. Nyní již mnozí tuto tvořivou energii dokáží vědomě používat a být odpovědni za vše co vytvářejí a proto se naplňují různá proroctví nebo poselství, která předurčují naplnění tohoto poznání v ukončení tohoto nevědomého věku, jako jsou proroctví nostradama nebo mayů k nadcházejícímu roku 2012.

Odpověď na naše hledání…

Každý z nás má možnost svobodné volby. K tomu, aby jeho volba se co nejvíce přiblížila k tomu, co každý celé věky hledal, není již potřeba žádných hmotných stimulů a statků, ale pochopení, že štěstí, láska a pocit spokojenosti nám může přinést pouze stav mysli. Proto jsou nyní tolik oblíbenými činnostmi meditace, jóga a jiné techniky umožňující uvolnění stavu naší předimenzované mysli. A tak k uskutečnění idei, která vždy toužila nalézt pocit spokojenosti je v projevené lásce ke všemu neboli k milování všeho. V momentě, kdy tento stav mysli procítí intenzivně třeba jen jediný z nás, může svým energetickým zářením ovlivnit neboli do kolektivního vědomí zadat odpověď na veškeré lidské nemoci a strasti. A tou odpovědí je po skutečném pochopení všech výše zmiňovaných zákonitostí, stav projevené lásky čili milování všeho a všech a tak vytvoření energie, která všechny naplní v jejich pocitech až po okraj…