Směřujete k mistrovství života?

V dnešní době, ač je to velmi zvláštní, se stále najde mnoho lidí, kteří žijí v domnění, že jejich vzdělání a další rozvoj jaksi končí odchodem ze střední či vysoké školy.
Neuvědomují si, že osobní rozvoj by měl být kontinuálním vědomým procesem, který končí jen a pouze v okamžiku odchodu na onen svět.
Většinou, ač mnohdy nevědomě, se trvale rozvíjíme v různých oblastech svého života.
Na druhou stranu je také pravda, že většina lidí již dnes došla k určitému novému závěru alespoň v oblasti rozvoje znalostí a dovedností, totiž že po ukončení formálního vzdělání je třeba si zajistit další „vzdělání“ v různých kurzech či například jazykových školách.

Nicméně jen malá hrstka (doufejme však, že stále rostoucí) z nich si uvědomuje nutnost zvýšení intenzity svého komplexního osobního rozvoje.

Ten je totiž třeba vnímat také z jiného pohledu, než pouze z pohledu vzdělávání a zvyšování znalostí a dovedností uplatnitelných v kariérním životě.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Již mnohé články uveřejněné na portálu zivotbezhranic.cz před tím mým se zmiňují o komplexním osobním rozvoji a celkem pěti dimenzích života, které by člověk měl kontinuálně rozvíjet. Jedná se o

  • oblast mezilidských vztahů,
  • oblast seberealizace,
  • oblast spirituality,
  • oblast zdraví,
  • oblast financí.

Mnoho lidí úmyslně či neúmyslně protěžuje jednu či více oblastí, ale nezaměřuje se na celek. Jinými slovy nerozvíjí všech pět oblastí, které dohromady utváří skutečné mistrovství života.

Ale nyní zpátky k Vám.

Jak moc se věnujete svému osobnímu rozvoji? A jaké oblasti u Vás v současné době dominují?

Jak jsem uvedl již výše, praxe ukazuje, že osobní rozvoj nebo chcete-li soustředění se na určité oblasti života je u většiny lidí velmi nevyvážený. Někteří preferují pracovní život, kterému často obětují ten osobní. Žijí v přesvědčení, že být šťastný a vyvážený ve všech oblastech života je nemožné.

A tak raději zvolí kariéru jako zdroj svých příjmů a relativního pocitu jistoty.

Druzí naopak tvrdí, že nic není důležitějšího než osobní život, přátelé a rodina a že tyto hodnoty nenahradí žádná práce, natož pak peníze a statky. Ani tento pohled není zcela správný, protože opět protěžuje jen některé oblasti života.

 Svůj život a jeho mistrovské zvládnutí bychom mohli přirovnat k jednoduché rovnici, která zní:

mezilidské vztahy + seberealizace + spiritualita + zdraví + finance = spokojený a naplněný život

Pokud na levé straně rovnice vynecháme byť jediný člen, dochází k prudké nerovnováze, která se nám dříve či později vymstí. Lidé sice mohou otupět a „zakonzervovat se“ v určitém životním názoru a způsobu bytí, který jim poté připadá jako správný, nicméně faktem zůstává, že nevyvážená výše zmíněná „životní“ rovnice vede k nedostatečně využitému potenciálu.

Lidé, ač si to většinou neuvědomují, jsou svázáni různými dogmaty, názory jiných lidí na to, co je možné či nemožné nebo správné či špatné. Nechávají se vědomě či nevědomě formovat těmito schématy, aniž by se snažili vytvořit si svůj vlastní názor.

To pak vede k určitému stavu podřízenosti a závislosti na těchto schématech, která vytváří jakýsi domnělý pocit bezpečí.

Naším úkolem by mělo být snažit se rozbourávat tato dogmata a schémata, učinit si vlastní názor na to, co je pro každého z nás nejlepší a jít cestou vyváženého osobního rozvoje, který nám dovolí naplno využít ten úžasný dar, kterému běžně říkáme lidský život.

Dovolí nám radovat se z jeho krás a přečkat období nejrůznějších zkoušek, lehčích či těžších, které mají formovat naše uvědomění, odolnost a lásku k vlastnímu já.

Proto se ještě jednou ptám: Jak moc se snažíte rozvíjet jednotlivé oblasti svého života a jak moc se snažíte působit na svou realitu a svou budoucnost?