Po úvodu do individuálního online obchodování akcií na světových trzích bez využití drahého a neefektivního makléře po telefonu se vás pokusíme zasvětit do kritérií rozhodování o vstupu do obchodní pozice, tedy nákupu akcie.
První tři články na toto téma se budou týkat tzv. fundamentální analýzy. Její podstatu a její první pilíř, tedy makroekonomickou analýzu jsme probírali začátkem měsíce (zde).
Minulý týden jsme nastínili aspekty odvětvové analýzy a dnes si přiblížíme analýzu konkrétních titulů, čí chcete-li mikro analýzu.
Analýza konkrétních titulů
Analýza jednotlivých společností stanoví odhad vnitřní hodnoty příslušné akcie. Vychází se z dogmatu, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která lze stanovit.

Na základě rozdílu mezi vnitřní hodnotou a tržní cenou lze odvodit, zda je akcie podhodnocená, nebo nadhodnocená. Dále lze pomocí finanční a kvalitativní analýzy prognózovat možný budoucí vývoj tržní ceny titulu.  Obě aktivity je vhodné srovnávat v čase s historickými výsledky.

Činnosti vykonávané při analýze jednotlivých společností lze tedy rozčlenit do následujících oblastí:

  • Přímé stanovení vnitřní hodnoty akcie na základě oceňovacích modelů
  • Kvantitativní analýza, tedy tzv. finanční analýza podniku
  • Kvalitativní analýza

 

 

1. Přímé stanovení hodnoty akcie na základě oceňovacích modelů

Tyto výpočty stanoví vnitřní hodnotu akcie na základě dividendového diskontního modelu, ziskového modelu a jejich kombinací. Dále pomocí modelu volného cash flow, bilančních a historických modelů.

Tato vnitřní hodnota je dále konfrontována s tržní hodnotou akcie a je rozhodnuto o podhodnocení, či nadhodnocení tržní ceny akcie a o případném vstupu do pozice. Popis jednotlivých modelů je poměrně obsáhlý a zabral by přibližně jednu celou publikaci věnovanou tomuto tématu, proto bude pouze stručně popsána jejich podstata.

Dividendové diskontní modely

Jsou zřejmě nejpoužívanější metodou pro stanovení vnitřní hodnoty akcie. Jsou založeny na principu současné hodnoty budoucích příjmů pro jejího majitele. Za příjmy jsou považovány logicky dividendy a prodejní cena titulu. Jednoduchý základní vzorec stanoví vnitřní hodnotu akcie, kterou by investor držel jeden rok: VH = (D1+P1) / (1+Ke). Kde VH je vnitřní hodnota, D1 je očekávaná dividenda na konci prvního roku, P1 je očekávaná prodejní cena akcie na konci prvního roku a Ke je požadovaná úroková míra.

Ziskové modely

Tyto modely jsou poměrně jednoduché a bývají již vypočítány na většině finančních serverů u konkrétní akcie. Jsou v základu založeny na poměru P/E. Tedy podíl tržní ceny akcie (Price) a zisku podniku na jednu akcii (Earning).

Kombinace dividendového a ziskového modelu

Model stanoví vnitřní hodnotu akcie jako součet současné hodnoty budoucích dividend v určitém časově omezeném období a tržní ceny, která je stanovena na základě modelu P/E.• Model volného cash flow – náročnější výpočet, který stanoví vnitřní hodnotu akcie jako podíl celkové hodnoty firmy a celkového počtu vydaných akcií.

Bilanční modely

Tyto modely vycházejí při stanovení vnitřní hodnoty akcie ze zveřejněné rozvahy akciové společnosti. Existuje šest metod stanovení hodnoty akcie na bilančním principu. Jsou založeny na rozdílné metodice výpočtu. Nicméně vnitřní hodnota akcie se vždy určuje vydělením bilanční hodnoty celkovým počtem akcií.

Historické modely

Jsou založeny na podílu průměrné historické ceny akcie s jinou průměrnou historickou veličinou. Nejčastěji se jedná o průměrné tržby, průměrnou výši dividend, průměrnou účetní hodnotu či průměrné cash flow. Zjednodušený zápis vzorce pro výpočet v případě průměrných tržeb je tedy: P/S, kde P je průměrná historická tržní cena akcie a S je průměrná historická výše tržeb na jednu akcii.

 

V druhém díle tohoto článku naleznete informace o finanční analýze podniku a kvalitativní analýze. 

Napsat komentář