Úvod do světa akciových trhů: Odvětvová analýza

Po úvodu do individuálního online obchodování akcií na světových trzích bez využití drahého a neefektivního makléře po telefonu se vás pokusíme zasvětit do kritérií rozhodování o vstupu do obchodní pozice, tedy nákupu akcie.
První tři články na toto téma se budou týkat tzv. fundamentální analýzy. Její podstatu a její první pilíř, tedy makroekonomickou analýzu jsme probírali minulý týden.
Dnes si přiblížíme analýzu odvětvovou.

Odvětvová analýza

Tato úroveň fundamentální analýzy měří citlivost odvětví na hospodářský cyklus, prognózuje vývoj jednotlivých odvětví a analyzuje jejich rozdílné charakteristiky a jejich vliv na akciové kurzy.

U každého odvětví se zjišťuje zejména nákladová stránka výroby, míra zisku, exportní schopnosti, inovační a technologická očekávání a jejich vliv na akciové trhy.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jedním z argumentů pro důsledné provádění této analýzy je skutečnost, že jednotlivá odvětví, jako např. zemědělství, bankovnictví, těžký průmysl, stavebnictví, nebo obchod jsou rozdílně citlivá na vývoj ekonomiky, generují různý zisk a také existují rozdílné perspektivy vývoje.

 

Tato analýza se zaměřuje nejprve na identifikaci charakteristických znaků jednotlivých odvětví jako například citlivost odvětví na hospodářský cyklus, na typ odvětvové struktury, respektive na způsob vládní regulace.

Po získání údajů a podkladů následuje analýza perspektivní, která se zabývá predikcí budoucího vývoje charakteristických rysů odvětví. Při této identifikaci je nutno rozlišit jednotlivá odvětví z hlediska citlivosti na hospodářský cyklus na cyklická, neutrální a anticyklická.

•    Cyklická odvětví – tato odvětví dosahují výborných ekonomických výsledků v době expanze celé ekonomiky. Zatímco v recesi se dostávají do problémů. Důvod této skutečnosti je ve skladbě produkce.

Kupující totiž může nákup výrobků firmy odložit na pozdější lepší ekonomickou situaci. Typickým příkladem je stavebnictví, automobilový průmysl, bankovnictví, hutnictví atd

•    Neutrální odvětví – výsledky podniků v této oblasti příliš nekorelují s vývojem celé ekonomiky. Jedná se nejčastěji o podniky vyrábějící životně důležité výrobky.

To znamená podniky farmaceutického a potravinářského průmyslu. Podniky provozující hromadnou dopravu, či vyrábějící hygienické a zdravotní potřeby.

•    Anticyklická odvětví – Hodnota těchto firem a jejich hospodářské výsledky se pohybují inverzně k hospodářskému cyklu. Jsou to většinou podniky vyrábějící relativně levné statky, kterými zákazníci nahrazují v době recese ty dražší.

Jedná se tedy například o zábavní průmysl, poskytovatele kabelové televize, internetu atd.

 

Je nutné brát v úvahu i to, že jednotlivá odvětví podléhají v ekonomikách státním zásahům, v podobě stanovování maximálních cen, omezeného počtu licencí, dotací atd.